Sultan Abdurrahman Muazam Syah II

Sultan Abdul Rahman Muazam Syah merupakan Sultan Riau Lingga Ke-10. Baginda mendapat kuasa daripada bonda baginda Tengku Embong Fatimah Binti Sultan Mahmud Muzafar Syah, Yang Dipertuan Besar Riau Lingga ke-8. Sultan Mahmud Muzafar Syah tersebut telah diturunkan dari tahta oleh Kompeni Belanda pada tahun 1857 kerana tiada mahu turut arahan dan peraturan mereka. Kompani Belanda kemudiannya meminta Yang Dipertuan Muda Raja Abdullah serta kerabat2 Diraja Riau Lingga untuk menabalkan saudara kandung Sultan Mahmud Muzafar Syah iaitu Tengku Sulaiman sebagai Yang Dipertuan Besar Riau Lingga ke-9 bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah.

Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah mangkat pada tahun 1883 dan tidak mempunyai putera yang dapat menggantikan baginda, sebab putera baginda Tengku Daud yang menjadi Tengku Besar telah mangkat terlebih dahulu. Anak saudara almarhum iaitu Tengku Embong Fatimah Binti Sultan Mahmud Muzafar Syah kemudiannya ditabalkan sebagai pengganti almarhun Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Kompani Belanda serta Yang Dipertuan Muda Sultan Muhammad Yusuf al-Ahmadi dan kerabat2 Diraja Riau Lingga kemudian nya menabalkan Tengku Embong Fatimah bagi menggantikan almarhun Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Setelah 2 tahun kemudian Tengku Embong Fatimah meminta persetujuan bersuaminya, Sultan Muhammad Yusuf al-Ahmadi, Yang Dipertuan Muda Riau ke-10 untuk menyerahkan kuasanya kepada puteranya, Raja Abdul Rahman menjadi Sultan Yang Dipertuan Besar bergelar Sultan Abdul Rahman Muazam Syah pada tahun 1885.

Sultan Abdul Rahman Muazam Syah memerintah Kerajaan Riau Lingga daripada kediaman rasmi baginda diDaik, Lingga. Manakala ayahanda baginda, Sultan Muhammad Yusuf al-Ahmadi yang memegang jawatan Yang Dipertuan Muda Riau ke-10 memerintah daripada kediaman rasmi Yang Dipertuan Muda Riau diPulau Penyengat.

Mulai tahun 1899 setelah mangkatnya Yang Dipertuan Muda Sultan Muhammad Yusuf al-Ahmadi mangkat diDaik, Lingga, Kompani Belanda mula memberi tekanan kepada Sultan Abdul Rahman Muazam Syah dengan memberikan arahan arahan secara paksaan. Sebagai permulaan Jawatan Dipertuan Muda Riau yang sepatutnya disandang oleh saudara kandung Sultan Abdul Rahman Muazam Syah sendiri iaitu Raja Ali Kelana tidak dibenarkan. Sebaliknya Sultan Abdul Rahman Muazam Syah dikehendaki memegang kedua dua Jawatan Yang Dipertuan Besar dan Yang Dipertuan Muda Riau.

Sultan Abdul Rahman Muazam Syah kemudian memindahkan pusat pemerintahan dan kediaman rasmi baginda dari Daik – Lingga ke Pulau Penyengat pada tahun 1903. Sejak itu Sultan Abdul Rahman Muazam Syah jarang jarang pergi ke Lingga kecuali pada upacara upacara rasmi seperti “Mandi Safar” dan lain lain. Sebagai wakil Kerajaan dikawasan Lingga baginda mengangkat Raja Abdul Rahman Bin Abdullah.

Pada tahun 1905 Kompeni Belanda mula memberikan tekanan politik serta mempersempit kan kemerdekaan Kerajaan Riau Lingga dengan memaksa Sultan Abdul Rahman untuk menandatangani kontrak yang menghendaki Sultan supaya menurut arahan arahan yang tertera didalam kontrak tersebut, seperti bendera Belanda haruslah dinaikkan lebih tinggi daripada bendera Kerajaan Riau Lingga dan sebagainya. Namun Sultan Abdul Rahman berserta kerabat kerabat baginda yang bertindak sebagai penasihat kerajaan Riau Lingga membuat bermacam macam tindakan dan tidak mengikuti arahan arahan Kompeni Belanda seperti yang terdapat didalam kontrak tersebut.

Sementara itu Tengku Umar iaitu putera Sultan Abdul Rahman yang memegang jawatan Tengku Besar (sama seperti Tengku Mahkota), mula membentuk semacam barisan tentera sukarelawan Kerajaan Riau Lingga di Pulau Penyengat. Kompeni Belanda yang mula resah serta takut bangkitnya kembali semangat jihad seperti yang ditunjukkan diwilayah ini oleh Raja Haji Fisabillah, telah berusaha untuk mencegah daripada membesarnya tentera sukarelawan Kerajaan Riau Lingga tersebut. Oleh yang demikian, Kompeni Belanda cuba memaksa Sultan Abdul Rahman untuk satu lagi kontrek perjanjian baru yang merugikan darjat kedudukan, marwah, kedaulatan serta kebendaan Kerajaan Riau Lingga. Namun tekanan daripada pihak Kompani Belanda untuk menandatangi kontrak tersebut ditolak oleh Sultan atas nasihat pembesar pembesar baginda yang tegas seperti Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam dan kerabat kerabat terdekat baginda yang bertindak selaku penasihat Kerajaan Riau Lingga.

Pada minggu pertama bulan Safar tahun 1329 Hijrah bersamaan dengan awal bulan Februari tahun 1911, Sultan Abdul Rahman Muazam Syah pergi ke Daik – Lingga untuk melakukan upacara “Mandi Safar” dan pada hari tersebut jugalah Kompeni Belanda mula melakukan rampasan kuasa terhadap pemerintahan Kerajaan Riau Lingga di pusat pemerintahannya diPulau Penyengat. Pada pagi itu, sekitar empat buah kapal perang Belanda telah mendekati Pulau Penyengat dan mendaratkan beratus ratus orang askar “marsose”nya dan mula mengepung istana istana Kedaton, tempat kediaman Tengku Besar, Raja Ali Kelana dan tempat tempat lainnya diPulau Penyengat itu. Setelah itu datanglah Kontelir (Pegawai Daerah Belanda) H.N.Veemstra dari Tanjung Pinang untuk menyampaikan sebuah pemberitahuan yang berbunyi:-

PEMBERI TAHU

Dengan nama JANG DIPERTUAN BESAR GOVERNEUR GENERAL BETAWI dichabarkan :

Maka adalah Seri Paduka Government Hindia Nederland menimbang fardu ini hari djuga SERI PADUKA TUAN SULTAN ABDULRAHMAN MU’ADZAM SYAH dan TENGKU UMAR (TENGKU BESAR) Keradjaan Riau Lingga serta daerah takluknya diberhentikan dari pada pangkatnya itu.

Maka Tuan Sultan diberhentikan dari pangkatnja itu sebab banjak kali melanggar Politik Contract; beberapa kali djuga diberi nasihat oleh SERI PADUKA GOVERNEUR GENERAL BETAWI dan SERI PADUKA TUAN BESAR RESIDENT TANDJUNG PINANG. Maka itu dengan tiada Tuan SULTAN mengindahkan atau mengingatkan perdjandjian jang akan mengubahkan apa-apa jang tiada patut itu. Dan tiada sekali-kali akan melanggar Politik Contract lagi dan menurut segala perintah dan aturan SERI PADUKA GOVERNMENT dan wakilnja.

Dan djuga Tuan SULTAN hendak mendjalankan dan mengaturkan bersama-sama Wakil GOVERNMENT pemerintahan jang adil didalam Negerinja. Maka mungkirlah ia didalam perdjandjiannja dan djuga melanggar aturan jang menentang pasal memakai Bendera HOLLANDA.

Maka TENGKU BESAR diberhentikan dari pangkatnja itu sebab sama sekali ianja mengikutkan orang jang berniat bermusuhan dengan SERI PADUKA GOVERNMENT HINDIA NEDERLAND dan ialah mentjutjuk (menghasut) sampai Ajahandanja Tiada mengindahkan sekalian nasihat Wakil Seri Paduka GOVERNMENT itu. Maka kerana itu TUAN SULTAN djuga sama sekali mengikutkan orang jang berniat kedjahatan itu.

Maka mengikut Pasal 6 Ajat 4 pada Politik Contract tahun 1905 maka ketiadaan Sultan mala pemerintahan itu dipegang oleh kita SERI PADUKA TUAN BESAR RESIDENT RIAU dengan daerah takluknya sekalian.

Maka sekarang segala KEPALA-KEPALA dan Bumiputra dari KERADJAAN RIAU LINGGA DENGAN DEARAH TAKLUKNYA sekalian hendaklah mengaku dengan sesungguhnja akan MENDJUNJUNG dan MENGHORMATI dengan TA’ATNJA. Maka SERI PADUKA TUAN RESIDENT RIAU LINGGA DENGAN DAERAH TAKLUKNJA sekalian jang memegang dengan SJAH pangkat SULTAN didalam KERADJAAN INI.

Maka PEMERINTAH ini akan dipegang dengan segala KEADILAN dan apa djuga didjalankan supaja Negeri-negeri dibawah perintah kita ini bertambah-tambah dengan Keramaian dan kesentosaan, maka hendaklah KEPALA-KEPALA dan BUMIPUTRA menolong kita diatas pekerdjaan ini.

SIAPA-SIAPA DJUGA JANG AKAN INGKAR PADA PEMERINTAHAN KITA AKAN DIHUKUM DENGA HUKUMAN JANG PATUT KADAR KESALAHANNJA.

Tanda tangan TUAN BESARG.F. de BRUINKOPSRESIDENT RIAU DAM DAERAH TAKLUKNYA.

Termaktub di Penyengat pada 10hari bulan FEBRUARI tahun 1911 bersamaan 11 hari bulan SYAFAR hari DJU’AT 1329 HIJRAH.

Berikutnya, Sultan Abdul Rahman Muazam Syah yang menaiki kapal baginda yang bernama “Seri Daik” tidak jadi kembali ke Pulau Penyengat sebaliknya baginda terus belayar menuju keSingapura berserta keluarga dan sekelian ramai kerabat kerabat terdekat baginda. Baginda telah mengarahkan orang orang baginda untuk pergi ke istana istana di Penyengat untuk mengambil harta benda baginda berserta kerabat kerabat baginda yang dapat diambil untuk di bawa ke Singapura. Sultan Abdul Rahman Muazam Syah berserta pembesar pembesar baginda lebih rela menghadapi akibat yang besar ini daripada menandatangani Kontrak Politik Kompeni Belanda yang merugikan darjat kedudukan, marwah, kedaulatan serta kebendaan Kerajaan Riau Lingga.

DiSingapura, Sultan Abdul Rahman Muazam Syah berserta pembesar pembesar baginda berusaha untuk mendapatkan bantuan daripada Kerajaan Othoman diTurki dan Kerajaan Jepun untuk mendapatkan kembali Kerajaan Riau Lingga yang dirampas oleh Kompeni Belanda. Raja Ali Kelana telah memimpin rombongan untuk menemui Sultan Kerajaan Othoman diTurki dan Raja Khalid Hitam memimpin rombongan untuk menemui Maharaja Jepun untuk mendapatkan bantuan. Dalam pada itu Kompeni Belanda telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Sultan Abdul Rahman Muazam Syah berserta kerabat kerabat baginda yang berada diSingapura bahawa harta benda mereka yang berada diPulau Penyengat dan Riau akan dirampas sekiranya mereka tidak kembali untuk menuntutnya, Sultan Abdul Rahman telah memerintahkan orang orang baginda Riau agar memusnahkan kesemua istana istana Kedaton diPulau Penyengat dan Daik Lingga agar tidak dapat diduduki oleh Kompeni Belanda dan tanah tanah yang kosong supaya ditanam agar tidak dirampas.

Kompeni Belanda yang mendapat tahu bahawa Sultan Abdul Rahman Muazam Syah berserta kerabat kerabat baginda yang berada diSingapura sedang berusaha untuk mendapatkan bantuan bagi mendapatkan kembali Kerajaan Riau Lingga, akhirnya memutuskan untuk membubarkan Kerajaan Riau Lingga secara paksa pada tahun 1913 iaitu 2 tahun setelah merampas kuasa.

Usaha usaha yang dijalankan oleh Sultan Abdul Rahman Muazam Syah berserta kerabat kerabat baginda tidak berjaya, maka kekallah baginda dan lain lainnya menetap diSingapura dan ramai juga yang kemudiannya berpindah keMalaysia. Sultan Abdul Rahman Muazam Syah mangkat di Singapura pada tahun 1930 dan dimakamkan di perkarangan Masjid Temenggong Johor diTelok Blangah, Singapura.

Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat

Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat ini dibena pada tahun 1832 semesa pemerintahan Yang DiPertuan Muda Raja Abdurrahman Ibni Raja Jaafar. Masjid yang sudah ber usia 188 tahun ini telah diperbuat dari campuran utama nya iaitu pasir, kapur dan putih telor. Warna kuning dan hijau yang dominan lagi terang telah menampakkan lagi kecantikan Masjid Raya Sultan Riau dengan simbol warna kuning nya yang melambangkan kesejahteraan dan warna hijau nya pula melambangkan simbol agama Islam.

Awal nya masjid di Pulau Penyengat ini diperbuat daripada papan kayu waktu pertama kali mula dibangunkan pada tahun 1804. Pada tahun 1832 sewaktu Yang DiPertuan Muda Raja Abdurrahman mengajak rakyat untuk bergotong royong membina masjid baru, ramai yang menyumbang tenaga, ada ramai pula yang menyumbang bahan bahan binaan, logistik serta makanan untuk orang orang yang bekerja… antara sumbangan yang banyak ialah telur ayam yang jumlahnya bisa sampai berkapal-kapal. Jadi kerana terlalu banyak dan tidak mahu membazir maka akhirnya telur ini dipakai untuk bahan tambahan untuk perkuatkan bangunan masjid. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter. Kubahnya berjumlah 13 buah dan bila ditambah dengan jumlah menara, jadi semua nya berjumlah 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat salat selama sehari semalam.

Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-9, Raja Abdullah Ibni Raja Jaafar

Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-9, Raja Abdullah Ibni Raja Jaafar. Ditabalkan pada tahun 1857 oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah II setelah mangkat kekanda nya Yang DiPertuan Muda Raja Ali. Yang DiPertuan Muda Raja Abdullah telah terus meningkatkan belajar dan mengajar ilmu Islam di Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat dengan membawa guru guru agama Islam daripada Mekkah serta juga menjadi pemimpin Tarekat Naqsyabandiyah. Cop Mohor Yang DiPertuan Muda Raja Abdullah di tulis dengan tulisan jawi yang berbunyi, “Al Watik Baladun Al Aziz Al Ghaffar Sultan Alauddin Syah Ibni Al Marhum Raja Jaafar 1273-Hijrah”. YDM Raja Abdullah memegang jawatan Kelana, iaitu jawatan sebagai Timbalan Yang DiPertuan Muda sekitar 13 tahun semasa pemerintahan kekandanya YDM Raja Ali, namun bagi jawatan sebagai Yang DiPertuan Muda, Raja Abdullah tidak mahu memegang nya terlalu lama dan sudah pun merancang untuk memegang nya selama 1 tahun sahaja serta sudah pun buat surat wasiat dengan menamakan anakanda saudara nya iaitu Raja Muhammad Yusuf Ibni Raja Ali sebagai pengganti Yang DiPertuan Muda. YDM Raja Abdullah telah mangkat pada tahun 1858 iaitu setelah memegang jawatan Yang DiPertuan Muda selama 1 tahun. Lokasi makam terletak di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau.

Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-8, Raja Ali Ibni Raja Jaafar

Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-8, Raja Ali Ibni Raja Jaafar. Ditabalkan pada tahun 1844 oleh Sultan Mahmud Syah setelah mangkat kekanda nya Yang DiPertuan Muda Raja Abdurrahman. Yang DiPertuan Muda Raja Ali meningkat lagi peraturan dan undang undang negeri di wilayah Kesultanan Riau Lingga dan meningkatkan lagi penyebaran belajar dan mengajar ilmu Islam di Pulau Penyengat khususnya di Masjid Sultan Riau. YDM Raja Ali mangkat pada tahun 1857. Lokasi makam terletak di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau.

Opu Daeng Parani Ibni Opu Daeng Rilaga, Pemimpin Angkatan Perang Putera Raja Bugis Lima Bersaudara

Opu Daeng Parani Ibni Opu Daeng Rilaga merupakan Pemimpin Angkatan Perang Putera Raja Bugis Lima Bersaudara yang telah membantu mendapatkan kembali tahta Kesultanaan Johor semasa perang saudara yang mula berlaku pada tahun 1718. Sebagai anakanda yang sulong daripada lima orang putera Opu Daeng Rilaga yang telah mangkat dipulau Siantan pada sekitar awal tahun 1700, Opu Daeng Parani telah menjaga dan memimpin adinda adinda nya iaitu, Opu Daeng Menambun, Opu Daeng Merewah, Opu Daeng Celak dan Opu Daeng Kemasi. Pada tahun 1722 apabila tahta Kesultanaan Johor telah didapatkan kembali melalui peperangan saudara dan setelah tabalkan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah sebagai Sultan bagi kerajaan Johor, Riau dan Pahang, Opu Daeng Parani telah menolak dengan baik tawaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah untuk menjadikan nya sebagai Yang DiPertuan bagi membantu baginda kerajaan Johor, Riau dan Pahang sebagai membalas jasa Opu Daeng Parani Lima Bersaudara. Sebaliknya Opu Daeng Parani mencadangkan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah agar menabalkan salah seorang daripada adinda adinda nya dan akhir nya Opu Daeng Merewah telah dipileh dan ditabalkan sebagai Yang DiPertuan Muda Riau. Opu Daeng Parani telah mangkat diKedah sewaktu membantu Sultan Kedah semasa berlakunya perang saudara di Kedah pada tahun 1724 dan dimakamkan di Kedah di Kampung Ekor Lubuk, Sidam Kiri.

Kembali semula ke http://riaulingga.com

Bendahara Sri Maharaja Johor Tun Abbas Ibni Sultan Abdul Jalil Riayat Syah

Bendahara Sri Maharaja Johor Tun Abbas Ibni Sultan Abdul Jalil Riayat Syah mula ditabalkan pada tahun 1722 oleh kekandanya, Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah Ibni Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Pada masa itu, Bendahara Sri Maharaja Tun Abbas juga turut memeggang jawatan Datuk Temenggung didalam Kesultanan Johor, Riau dan Pahang. Pulau Bulang telah dijadikan tempat tinggal keluarga Bendahara Tun Abbas. Pada tahun 1736, Bendahara Tun Abbas telah mangkat di Pulau Bulang dan jenazahnya telah dibawa ke Hulu Riau untuk dimakamkan disana atas perintah Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah.

Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah kemudian nya telah menabalkan Tun Abdul Majid Ibni Tun Abbas menjadi Bendahara Kesultanan Johor, Riau dan Pahang bagi menggantikan tempat almarhum ayahandanya. Manakala adindanya, Tun Abdul Jamal Ibni Tun Abbas dijadikan Temenggung Kesultanan Johor, Riau dan Pahang . 

Kembali semula ke http://riaulingga.com

Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-7, Raja Abdurrahman Ibni Raja Jaafar

Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-7, Raja Abdurrahman Ibni Raja Jaafar. Ditabalkan pada tahun 1832 oleh Sultan Mahmud Syah setelah mangkat ayahanda nya Yang DiPertuan Muda Raja Jaafar. Raja Abdurrahman menjalankan pentabiran kerajaan di Pulau Penyengat yang merupakan Pusat Pemerintahan Kesultanan Johor, Riau-Lingga dan Pahang. Pada 1 Syawal 1832, YDM Raja Abdurrahman mengumumkan mengajak seluruh masyarakat untuk saling bergotong royong membangun Masjid Sultan Riau di Pulau Penyengat yang dibuat dengan campuran termasuk kapur dan putih telor. Masjid Sultan Riau ini kemudian nya menjadi pusat menyebaran ilmu Islam didalam wilayah Kesultanan Johor, Riau-Lingga dan Pahang serta dirantau ini. YDM Raja Abdurrahman mangkat pada tahun 1844. Lokasi makam terletak di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau.

Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-6, Raja Jaafar Ibni Raja Haji Fisabillah

Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-6, Raja Jaafar Ibni Raja Haji Fisabillah. Ditabalkan pada tahun 1806 oleh Sultan Mahmud Syah setelah mangkat nya Yang DiPertuan Muda Raja Ali. Beberapa tahun sebelum kemangkatan YDM Raja Ali, Raja Jaafar berserta keluarga nya telah tinggal di Selangor atas undangan sepupunya, Sultan Ibrahim, Sultan Selangor ke-2 untuk tinggal dan membuka lombong timah di Selangor. Raja Jaafar menjadi kaya raya diatas usaha pelombongan timah diSelangor. Setelah ditabalkan sebagai Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-6, Raja Jaafar menjalankan pentabiran kerajaan di Pulau Bayan dipusat pentabiran almarhum YDM Raja Ali. Apabila Sultan Mahmud Syah membina istana dan kota untuk pemaisuri baginda, Raja Hamidah (Engku Puteri) Binti Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat, YDM Raja Jaafar pun memindahkan pusat pentadbiran kerajaan ke Pulau Penyengat bagi membantu dan menjaga adinda nya, Raja Hamidah (Engku Puteri). Sejak itu, YDM Raja Jaafar telah dilakukan perluasan kota serta dengan istana istana dan bangunan bangunan kerajaan serta kemudahan kemudahan lain nya. YDM Raja Jaafar mangkat pada tahun 1831. Lokasi makam terletak di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau.

Kembali semula ke http://riaulingga.com

Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-5, Raja Ali Ibni Daeng Kemboja

Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-5, Raja Ali Ibni Daeng Kemboja. Ditabalkan pada tahun 1784 oleh Sultan Mahmud Syah setelah mangkat nya Yang DiPertuan Muda Raja Haji didalam peperangan dengan Belanda di Melaka. Yang DiPertuan Muda Raja Ali Ibni Daeng Kemboja telah memimpin angkatan perang Riau melakukan serangan keatas pasukan perang Belanda yang mula datang dan bertapak di Riau sejak berakhir nya peperangan di Melaka. Akibat tekanan Belanda keatas Sultan Mahmud Syah yang suruh baginda memecat Yang DiPertuan Muda Raja Ali kerana terus melakukan serangan keatas Belanda di Riau, maka YDM Raja Ali memileh meninggalkan Riau untuk mengelakkan Sultan Mahmud Syah daripada terus didesak dan diberikan tekanan oleh Belanda di Riau. YDM Raja Ali mangkat pada tahun 1806. Lokasi makam terletak di Tanjung Unggat, Kepulauan Riau.

Kembali semula ke http://riaulingga.com

Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-4, Raja Haji (Fisabilillah) Ibni Opu Daeng Celak

Yang DiPertuan Muda (YDM) Riau Yang Ke-4, Raja Haji (Fisabilillah) Ibni Opu Daeng Celak. Ditabalkan pada tahun 1777 oleh Bendahara Tun Abdul Majid di Pahang sewaktu Raja Haji berada di Pahang. YDM Raja Haji juga digelar Sultan Alauddin Syah. Mangkat Fisabilillah pada tahun 1784 di Telok Ketapang sewaktu berperang dengan Belanda yang bertahan di kota Melaka. Lokasi makam pada awal nya terletak di Kota Melaka, sebelum di pindahkan ke Pulau Penyengat -Kepulauan Riau oleh anakanda almarhum Raja Jaafar sewaktu menjadi Yang DiPertuan Muda Riau Ke 6.

Kembali semula ke http://riaulingga.com